Privacy verklaring Insight Out Counseling

Bij het verlenen van onze diensten in de coach- en counseling praktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst stemt de cliënt  en/of werkegever in met de voorwaarden van het privacy beleid van Insight Out Counseling, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Insight Out Counseling  – Marcel Arends
Tjerk Hiddesstraat 57
20 41 JH Zandvoort
marcel@iocounseling.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien jij gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coach / counseling traject.

Persoonsgegevens
Insight Out Counseling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Beroep
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Insight Out Counseling verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coach / counseling traject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coach / counseling traject.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Gespreksverslagen kunnen geanonimiseerd worden besproken binnen supervisie en intervisie sessies.
Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijk verplichte termijn is tot 7 jaar na beëindiging van het coach / counseling traject.

Rechten
Jij hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun jij verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Insight Out  Counseling  – marcel@iocounseling.nl

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op www.iocounseling.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2022.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?